ประชาสัมพันธ์ 27 หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 2560
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้สวนเกษตรเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.วิทยาศาสตร์เกษตรสำหรับครูวิทย์ (Agricultural Science for Teachers)'
3.การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยุค Thailand 4.0
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยุค Thailand 4.0
5.เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
6.108เทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เรียนOnline)
7.PCKการพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์(เรียนOnline)
8.การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์
9.การจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์เชิงรุก สนุกคิดสนุกทำ
10การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย (ใส่กระเป๋า ถือกลับ)
11.การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ
12.ระบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์เบื้องต้น(เรียนOnline)
13.สื่อและเทคนิคการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศในยุคศตวรรษที่ 21
14.STEM-Education-กับการจัดค่ายและกระบวนการเรียนรู้
15.วิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่-21
16.การเรียนการสอนแบบ-active-learning-จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
17.การวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษา
18.การจัดการชั้นเรียนด้วยจิตวิญญาณฯ และภาวะผู้นำ
19.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์(เรียนOnline)
20.การบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์4.0
21.การตัดต่อภาพยนต์ทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
22.การสร้างแบบสอบถามงานวิจัยและข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form
23.การใช้ Mobile Learning (Tablet, smart Phone)เบื้องต้นสำหรับครู
24.การใช้ Application พัฒนาสื่อความจริงเสมือน AR_Augmented Reality
25.การบ้านออนไลน์ (E-homework) ด้วย Infographic VDOและ Blog เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
26.การสร้างความสนุกสนานให้ผู้เรียนในศตวรรษ 21 ด้วย Game Quiz Online
27.การพัฒนาห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)สู่วิจัยในชั้นเรียน

เข้ากลุ่ม Line เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Line QR Code ดังภาพ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/line_pr_crao.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://hrd.obec.go.th/index1.html
ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Website : http://crao.edu.kps.ku.ac.th/
เบอร์โทร : 034-352793
Fanpage: https://www.facebook.com/craokukpspage
Line ID: craokukps


 


ลองทะะเบียนออนไลน์ เลือกหลักสูตรที่ด้านล่าง
รายละเอียดโครงการ ดาวโหลดที่นี่
เบอร์โทร : 085 9263594, 034 352793

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 (อบรมปี 2560 )
โดย หน่วยฝึกอบรมของคุรุสภา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดโครงการ ดาวโหลดที่นี่


#รุ่น 1 (หลักสูตรที่ 1-5) อบรมระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560, 4-5 กุมภาพันธ์ 2560, 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 และ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/N689H4 )
2. การพัฒนาหลักสูตร (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/cMncVG )
3. การจัดการเรียนรู้ (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/fJP3o9 )
4. จิตวิทยาสำหรับครู (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/WxZyUw )
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/ZoBjJE )

#รุ่น 1 (หลักสูตรที่ 6-9)อบรมระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560, 11-12 มีนาคม 2560, 18-19 มีนาคม 2560, 25-26 มีนาคม 2560 และ1-2 เมษายน 2560
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/cuKjTx )
7. การวิจัยทางการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/hAE5Mj )
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/GBIkQ0 )
9. ความเป็นครู (สมัครออนไลน์ที่นี่ >>> https://goo.gl/mM5bCj )

#รุ่น 2
(หลักสูตรที่ 1-5) อบรมระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2560, 22-23 เมษายน 2560, 29-30 เมษายน 2560, 6-7 พฤษภาคม 2560 และ 13-14 พฤษภาคม 2560
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/u3FvbI )
2. การพัฒนาหลักสูตร (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/9SwVBj )
3. การจัดการเรียนรู้ (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/W4yXeQ )
4. จิตวิทยาสำหรับครู (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/sViHVC )
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/ImkzZm )

#รุ่น 2
(หลักสูตรที่ 6-9) อบรมระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560, 27-28พฤษภาคม 2560, 3-4 มิถุนายน 2560, 10-11 มิถุนายน 2560และ 17-18 มิถุนายน 2560
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/0OsyQK )
7. การวิจัยทางการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/ba9kUT )
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/XUHLVV )
9. ความเป็นครู (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/oi3X9q )

#รุ่น 3
(หลักสูตรที่ 1-9) อบรมระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560, 1-2 กรกฎาคม 2560, 8-9 กรกฎาคม 2560,15-16 กรกฎาคม 2560 และ 22-23 กรกฎาคม 2560
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/HsmfTP )
2. การพัฒนาหลักสูตร (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/MeZT1O )
3. การจัดการเรียนรู้ (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/HWJ3vG )
4. จิตวิทยาสำหรับครู (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/JCRPWS )
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/qopRlS )
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/Ss7gNp )
7. การวิจัยทางการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>> https://goo.gl/H2RLMB )
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สมัครออนไลน์ที่นี่>>>https://goo.gl/UdBgw3 )
9. ความเป็นครู (สมัครออนไลน์ที่นี่>>>https://goo.gl/cyusf6)

สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: craokukps หรือ
Fanpage
https://www.facebook.com/craokukpspage/ )

รับข่าวสารผ่าน Line QR Code : อบรม 9 มาตรฐาน

ลองทะะเบียนออนไลน์ เลือกหลักสูตรที่ด้านล่าง
Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage


Line ID : craokukps

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์โทร : 085 9263594, 034 352793
หน้า Homepage 2016

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Outreach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th